Friday, 12 October 2012

अपूर्णता


असं नेहेमीच वाटतं, 
कि क्षितीज मला खुणावतंय..
कवेत घ्यायला उत्सुक 
बाहू पसरून हसतंय..

मीही घेऊ बघते झेप.
पण पोचत नाही तिथवर..

माझी झेप अपुरी,
कि हे फक्त मृगजळ ..?
भासमान मूर्ती सारखं
दूर दूर पळतंय..

पण असं नेहेमीच वाटतं 
कि क्षितीज मला खुणावतंय ..

~~* कल्याणी *~~